اطلاعیه شماره 4

رنگ سایز سانتی متر سری طول
نقره ای 5 S 45 متر
نقره ای 7 H 45 متر
نقره ای 9 S 45 متر
نقره ای 9 H 45 متر
نقره ای 11 S 45 متر
نقره ای 11 H 45 متر
نقره ای 15 H 45 متر
نقره ای 20 H 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
طلایی 7 S 45 متر
طلایی 9 S 45 متر
طلایی 11 S 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
براق مشکی 7 S 45 متر
براق مشکی 9 S 45 متر
براق مشکی 11 S 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
مشکی براق متالیک 7 S 45 متر
مشکی براق متالیک 9 S 45 متر
مشکی براق متالیک 11 S 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
سبز متالیک 7 S 45 متر
سبز متالیک 9 S 45 متر
سبز متالیک 11 S 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
سرمه ای متالیک 7 S 45 متر
سرمه ای متالیک 9 S 45 متر
سرمه ای متالیک 11 S 45 متر
رنگ سایز سانتی متر سری طول
قرمز متالیک 9 S 45 متر
قرمز متالیک 11 S 45 متر