قیمت ساخت حروف چنلیوم (چلنیوم) برای همکاران تابلو ساز در سراسر کشور

embeded-challenium

1 ساخت حروف برجسته با زیرسازی متری 38000 تومان
2 ساخت حروف برجسته با زیرسازی و SMD متری 58000 تومان

موارد 2 و 3 برای قطر قلم 7 تا 12 سانتیمتر می باشد و قطر قلم های دیگر به صورت توافقی انجام می شود.